jupyterlab-plotly

plotly
js Styles
jupyterlab-plotly JS library on GitHub jupyterlab-plotly JS library on npm Download jupyterlab-plotly JS library

The plotly Jupyter extension

Version 5.22.0 License MIT
jupyterlab-plotly has no homepage
jupyterlab-plotly JS library on GitHub
jupyterlab-plotly JS library on npm
Download jupyterlab-plotly JS library
Keywords
jupyterwidgetsipythonipywidgetsplotly