backbone-validation

thedersen
js Styles
backbone-validation JS library homepage backbone-validation JS library on GitHub backbone-validation JS library on npm Download backbone-validation JS library

![Version](https://img.shields.io/npm/v/backbone-validation.svg?style=flat) ![Downlodas](https://img.shields.io/npm/dm/backbone-validation.svg?style=flat) ![Dependencies](https://david-dm.org/thedersen/backbone.validation.svg?style=flat) ![license](http:/

Version 0.11.5
backbone-validation JS library homepage
backbone-validation JS library on GitHub
backbone-validation JS library on npm
Download backbone-validation JS library