alpinejs-swipe

alpinejs-swipe JS library on GitHub alpinejs-swipe JS library on npm Download alpinejs-swipe JS library

AlpineJS custom directive to detect swipe gestures on an element.

Version 1.0.2 License MIT
alpinejs-swipe has no homepage
alpinejs-swipe JS library on GitHub
alpinejs-swipe JS library on npm
Download alpinejs-swipe JS library