@fluentui/react-aria

microsoft
esm cjs
@fluentui/react-aria JS library on GitHub @fluentui/react-aria JS library on npm Download @fluentui/react-aria JS library

React helper to ensure ARIA

Version 9.3.15 License MIT
@fluentui/react-aria has no homepage
@fluentui/react-aria JS library on GitHub
@fluentui/react-aria JS library on npm
Download @fluentui/react-aria JS library
INSTALL
Learn more