@aws-sdk/types

aws
popular esm
@aws-sdk/types JS library on GitHub @aws-sdk/types JS library on npm Download @aws-sdk/types JS library

Types for the AWS SDK

Version 3.609.0 License Apache-2.0
@aws-sdk/types has no homepage
@aws-sdk/types JS library on GitHub
@aws-sdk/types JS library on npm
Download @aws-sdk/types JS library