@aws-amplify/storage

aws-amplify
esm cjs
@aws-amplify/storage JS library homepage @aws-amplify/storage JS library on GitHub @aws-amplify/storage JS library on npm Download @aws-amplify/storage JS library

Storage category of aws-amplify

Version 6.0.27 License Apache-2.0
@aws-amplify/storage JS library homepage
@aws-amplify/storage JS library on GitHub
@aws-amplify/storage JS library on npm
Download @aws-amplify/storage JS library