fuzzyset

Glench
esm
fuzzyset JS library homepage fuzzyset JS library on GitHub fuzzyset JS library on npm Download fuzzyset JS library

A fast fuzzy string set for JavaScript

Version 1.0.7 License see LICENSE.md
fuzzyset JS library homepage
fuzzyset JS library on GitHub
fuzzyset JS library on npm
Download fuzzyset JS library