@vitest/spy

vitest-dev
popular esm
@vitest/spy JS library on GitHub @vitest/spy JS library on npm Download @vitest/spy JS library

Lightweight Jest compatible spy implementation

Version 2.0.3 License MIT
@vitest/spy has no homepage
@vitest/spy JS library on GitHub
@vitest/spy JS library on npm
Download @vitest/spy JS library