@kfonts/nexon-lv2-gothic

item4
Styles
@kfonts/nexon-lv2-gothic JS library on GitHub @kfonts/nexon-lv2-gothic JS library on npm Download @kfonts/nexon-lv2-gothic JS library

넥슨Lv2고딕 typeface

Version 0.1.3 License SEE LICENSE IN LICENSE
@kfonts/nexon-lv2-gothic has no homepage
@kfonts/nexon-lv2-gothic JS library on GitHub
@kfonts/nexon-lv2-gothic JS library on npm
Download @kfonts/nexon-lv2-gothic JS library
Keywords
@kfontskfontstypefacefontfont familywebfontkorean글꼴서체nexon-lv2-gothic넥슨Lv2고딕