@icon/entypo

thecreation
Styles
@icon/entypo JS library homepage @icon/entypo JS library on GitHub @icon/entypo JS library on npm Download @icon/entypo JS library

Entypo, the premium pictograms

Version 1.0.0-alpha.3 License SIL
@icon/entypo JS library homepage
@icon/entypo JS library on GitHub
@icon/entypo JS library on npm
Download @icon/entypo JS library
Keywords
iconsicon