@aws-amplify/analytics

aws-amplify
esm cjs
@aws-amplify/analytics JS library homepage @aws-amplify/analytics JS library on GitHub @aws-amplify/analytics JS library on npm Download @aws-amplify/analytics JS library

Analytics category of aws-amplify

Version 7.0.27 License Apache-2.0
@aws-amplify/analytics JS library homepage
@aws-amplify/analytics JS library on GitHub
@aws-amplify/analytics JS library on npm
Download @aws-amplify/analytics JS library